Ymddiriedolwyr yr Elusen

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Tîm o wirfoddolwyr lleol a sefydlodd yr Elusen yn 2016 i achub y ganolfan hamdden rhag cau. Trosglwyddwyd y ganolfan o ddwylo Cyngor Sir y Fflint i’r Elusen yn Ebrill 2017 ac mae’r ymddiriedolwyr yn parhau i llywior busnes tuag at ddyfodol sefydlog.

Tudor Jones

Cadeirydd

Cyn athro yw Tudor ac mae wedi bod yn ymwneud â nifer o sefydliadau elusennol lleol ers iddo symud i’r ardal 40 mlynedd yn ôl. Bu Tudor yn ymwneud ag amddiffyn y ganolfan hamdden rhag toriadau a chael ei chau ers 2014 ac mae wedi bod yn gadeirydd yr elusen ers 2016.

 

Paul Islip

Dirprwy Gadeirydd

 

Mae Paul yn gyn Brif Gyfarwyddwr cwmni Westbridge Furniture Designs Cyf. ac yn arwain y Bwrdd ar faterion o Cyllid a Cynllunio Business. Hefyd mae Paul yn gwirfoddoli gyda nifer o elusennau lleol.

 

 

 

Magali Lovell-Pascal

Trysorydd

Mae Mags wedi byw yng Nghaerwys ers dros 20 mlynedd. Gan fod ei mab yn nofiwr dros y tîm lleol a chenedlaethol sylweddolodd bwysigrwydd chwaraeon i ddatblygiad pobl ifanc ac ymunodd â’r ymddiriedolwyr er mwyn achub y Ganolfan Hamdden ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae Mags yn cadw cyfrifon fel busnes ac mae hi’n cefnogi’r elusen gyda’i gwybodaeth ariannol.

 

Adam Parry

Ffynhonnellydd Cynnyrch a Gwasanaethau

 

Daeth Adam yn un o Ymddiriedolwyr y Ganolfan Hamdden gan ei fod eisiau bod yn rhan o elusen sy’n canolbwyntio ar y gymuned ac yn effeithio nid yn unig ar drigolion lleol ond hefyd ar ymwelwyr. Mae Adam y arbenigo ar ffynonellu nwyddau a gwasanaethau. Mae’n gyn berchennog campfa.

 

Theresa Murray

Cyfathrebu a Marchnata

 

Mae Theresa yn Diwtor Llythrennedd Digidol ac mae hi’n rhedeg ei busnes ei hun yn darparu Sgiliau Digidol. Mae hi wedi bod yn defnyddio’r Ganolfan Hamdden ar hyd ei hoes ac mae hi’n canolbwyntio ar Farchnata a Chyfathrebu.

 

 

Tracey

Tracey Jones

Canfod Grantiau

Mae Tracy yn angerddol yn ei phenderfyniad i rymuso menywod a chefnogi gweithredu cymunedol, clybiau chwaraeon a chynorthwyo busnesau i cyrraedd eu nod. Tracy oedd Prif Gyfarwyddwr gwreiddiol Menter Cymunedol Clwb Peldroed Y Rhyl a wobrwywyd am eu gwaith. Mae ganTracy gyda fusnes ymgynghori ac “ wrth ei bodd i fod yn rhan o fenter ardderchog CHT.

Mark Rowlands

Adnoddau Dynol

Mae Mark wedi byw a gweithio ym Mabell a Threffynnon ers llawer blwyddyn a gyda’i deulu wedi mwynhau holl gyfleusterau’r Ganolfan Hamdden yn fawr. Delfryd Mark yw cadw’n brysyr. Mae gan Dr. Rowlands gefndir ym maes gofal iechyd a chynorthwyo pobl i ddatblygu eu sgiliau. “Rwyf wrth fy modd yn cael bod yn rhan o’r Elusen Gymunedol i ofalu am ddyfodol y Ganolfan Hamdden”.

Helen

Adnoddau Dynol

Bu Helen yn gweithio am sawl blywyddyn mewn swyddi blaenllaw ym myd addysg. Mae Helen yn awr yn gweithio fel Ymgynghorydd Addysg ac yn gyfarwyddyd tai. Athrawes gerdd oedd Helen ac mae nawr yn Gadeirydd ‘Chester Bach Singers’ a hefyd yn perfformio gyda nhw. Fel merch lleol mae Helen wedi gwerthfawrogi cyfleusterau’r Ganolfan ac ymunodd â’r Bwrdd i sicrhau fod y Ganolfan yn aros ar agor i’r holl gymuned.

Dan Oliver

Estad

Cafodd Dan ei eni a’i fagu yn Nhreffynnon a threuliodd oriau lawer yn ystod ei blentyndod yn y Ganolfan Hamdden yn nofio fel Aelod a chystadleuydd gyda Chlwb Nofio Treffynnon. Bu hefyd yn ymarfer yn gyson gyda Chlwb Criced Llaneurgain yn y Neuadd Chwaraeon. Mae Dan yn Syrfëwr Siartredig ac yn arwain ar faterion yn ymwneud â’r adeilad.

Carmel McCarth

Hygyrchedd a Hwyluster

Daeth Carmel i fyw yn Nhreffynnon yn 2006 ac mae’n angerddol am faterion iechyd a lles i bawb. “Mae cael chwarae rhan i ddarparu y fath weithgareddau i’n cymuned yn holl bwysig yn hyn o beth. Fel ymddiredolwr i’r Ganolfan byddaf yn cael y cyfle i gydweithio a chefnogi gwaith anhygoel yr ymddiriedolwyr ar gwethlu i greu cyfleuster sy’n gweithredu er budd pawb.”

Latest News

See All

26Apr

Reopening Times 3rd May 2021

Read More

12Jul

Ongoing works during Covid-19 shutdown

Read More